• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ DLA MIAST WOJEWÓDZKICH ORAZ DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA BEZ MIASTA WOJEWÓDZKIEGO WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
   • Bezrobotni i stopa bezrobocia
   • Bierni zawodowo według płci
   • Bierni zawodowo według poziomu wykształcenia
   • Bierni zawodowo według wieku
   • Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-64 lata
   • Pracujący według płci
   • Pracujący według poziomu wykształcenia
   • Pracujący według wieku
   • Pracujący według wybranych sektorów ekonomicznych
   • Wskaźnik zatrudnienia według wieku
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BAEL (DANE KWARTALNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE KWARTALNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT, DLA MIAST WOJEWÓDZKICH ORAZ DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA BEZ MIASTA WOJEWÓDZKIEGO WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • BEZROBOCIE REJESTROWANE
  • MIEJSCA PRACY
  • PRACUJĄCY I ZATRUDNIENI W PODMIOTACH GOSPODARKI NARODOWEJ O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 49 OSÓB
  • PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD
  • PRACUJĄCY, ZATRUDNIENI I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE WEDŁUG PKD
  • WARUNKI PRACY
  • DANE ARCHIWALNE
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
RYNEK PRACY (K4)
Grupa
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ DLA MIAST WOJEWÓDZKICH ORAZ DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA BEZ MIASTA WOJEWÓDZKIEGO WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE) (G609)
Podgrupa
-
Lata
2017-2020
Poziom udostępniania danych
Powiaty
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane nie uwzględniają pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego - wynika z tego różnica miedzy danymi ogółem dla Polski i danymi dla Polski według podziału terytorialnego; Pracujący w głównym miejscu pracy; Dane o pracujących / zatrudnionych (wg stanu na dzień 30 września - do 1999 r., wg stanu na dzień 31 grudnia - od 2000 r.) dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. Liczba pracujących / zatrudnionych wyszczególniona jest według klasyfikacji działalności (do 1999 roku - Europejskiej, od 2000 roku - Polskiej). Dane o bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), pozostają bez pracy i nie uczą się w szkole, są zdolne do pracy oraz gotowe do podjęcia pracy.
 • Opis grupy
  W grupie prezentowane są dane dla miast wojewódzkich oraz dla obszaru województwa (podział administracyjny) lub regionu (podział statystyczny) bez miasta wojewódzkiego. Z uwagi na reprezentacyjny charakter badania oraz duży stopień dezagregacji oszacowania obarczone są błędem, który może niekiedy mieć znaczenie dla interpretacji wyników, dlatego posługując się liczbową wartością wskaźnika należy uwzględniać również wartości oszacowania błędu.
 • Opis podgrupy
  -