• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ DLA MIAST WOJEWÓDZKICH ORAZ DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA BEZ MIASTA WOJEWÓDZKIEGO WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BAEL (DANE KWARTALNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE KWARTALNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
   • Bezrobotni długotrwale (13 miesięcy i dłużej) wg płci
   • Bierni zawodowo w wieku 15-74 lata wg przyczyn bierności
   • Czas poszukiwania pracy wg płci i miejsca zamieszkania
   • Ludność aktywna zawodowo wg typu aktywności, wieku produkcyjnego i płci
   • Ludność wg typu aktywności i miejsca zamieszkania
   • Ludność wg typu aktywności i płci
   • Ludność wg typu aktywności i poziomu wykształcenia
   • Ludność wg typu aktywności i wieku
   • Odsetek biernych zawodowo z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu
   • Odsetek długotrwale bezrobotnych (13 miesięcy i dłużej) wg płci
   • Odsetek ludności w wieku 15-64 lata wg poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania
   • Odsetek ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem wyższym wg płci i miejsca zamieszkania - różnica w stosunku do średniej krajowej (p.proc.)
   • Odsetek ludności w wieku 15-89 lat wg poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania
   • Odsetek pracujących wg sektorów ekonomicznych i płci
   • Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-64 lata
   • Osoby niepełnosprawne w wieku 16-89 lat wg typu aktywności
   • Osoby w wieku 18-59 lat mieszkające w gospodarstwach domowych bez osób pracujących
   • Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci
   • Pracujący wg wymiaru czasu pracy i płci
   • Stopa bezrobocia wg miejsca zamieszkania
   • Stopa bezrobocia wg poziomu wykształcenia
   • Stopa bezrobocia wg wieku
   • Stopa bezrobocia wg wieku produkcyjnego i płci
   • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata
   • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-89 lat
   • Wskaźnik zatrudnienia wg grup wieku i miejsca zamieszkania
   • Wskaźnik zatrudnienia wg płci i miejsca zamieszkania
   • Wskaźnik zatrudnienia wg poziomu wykształcenia
   • Wskaźnik zatrudnienia wg wieku i płci
   • Wskaźnik zatrudnienia wg wieku produkcyjnego i płci
   • Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 16-89 lat
   • Współczynnik aktywności zawodowej wg grup wieku i miejsca zamieszkania
   • Współczynnik aktywności zawodowej wg wieku produkcyjnego i płci
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT, DLA MIAST WOJEWÓDZKICH ORAZ DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA BEZ MIASTA WOJEWÓDZKIEGO WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • BEZROBOCIE REJESTROWANE
  • MIEJSCA PRACY
  • PRACUJĄCY I ZATRUDNIENI W PODMIOTACH GOSPODARKI NARODOWEJ O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 49 OSÓB
  • PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD
  • PRACUJĄCY, ZATRUDNIENI I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE WEDŁUG PKD
  • WARUNKI PRACY
  • DANE ARCHIWALNE
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
RYNEK PRACY (K4)
Grupa
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE) (G635)
Podgrupa
-
Lata
2010-2022
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane nie uwzględniają pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego - wynika z tego różnica miedzy danymi ogółem dla Polski i danymi dla Polski według podziału terytorialnego; Pracujący w głównym miejscu pracy; Dane o pracujących / zatrudnionych (wg stanu na dzień 30 września - do 1999 r., wg stanu na dzień 31 grudnia - od 2000 r.) dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. Liczba pracujących / zatrudnionych wyszczególniona jest według klasyfikacji działalności (do 1999 roku - Europejskiej, od 2000 roku - Polskiej). Dane o bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), pozostają bez pracy i nie uczą się w szkole, są zdolne do pracy oraz gotowe do podjęcia pracy.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -