• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
  • REINTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
  • SEKTOR NON-PROFIT
   • Członkostwo w organizacjach
   • Organizacje według formy prawnej i organizacyjnej
   • Organizacje według głównej dziedziny działalności
   • Organizacje według klasy przychodów
   • Organizacje według klasy zatrudnienia
   • Organizacje według maksymalnego terytorialnego zasięgu głównej działalności
   • Organizacje według rodzaju działalności
   • Organizacje według rodzaju i udziału
   • Organizacje według typu gminy
   • Praca płatna w organizacjach
  • DANE ARCHIWALNE
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
GOSPODARKA SPOŁECZNA (K44)
Grupa
SEKTOR NON-PROFIT (G446)
Podgrupa
-
Lata
2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  -
 • Opis grupy
  Do sektora zaliczamy podmioty, które spełniają następujące warunki: 1) są w odpowiednim stopniu sformalizowane (np. w wyniku zarejestrowania we właściwym urzędzie), lub przynajmniej ich cele, sposób działania i struktura mają charakter trwały, 2) są instytucjonalnie odrębne od administracji publicznej, 3) mają charakter niezarobkowy (działają nie dla zysku i nie rozdzielają ewentualnej nadwyżki między swoich członków, pracowników itp.), 4) są samorządne (władze i kierunki działania określane są wewnątrz organizacji), 5) charakteryzują się dobrowolnością uczestnictwa w działalności organizacji. Do badanej grupy zaliczono: aktywne stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz organizacje pracodawców. Dane pomiędzy 2008 a 2010 rokiem nie są w pełni porównywalne. W 2008 roku do organizacji ogółem nie wliczano organizacji pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego.
 • Opis podgrupy
  -