• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
  • FUNDUSZE UNIJNE - 2014-2020 - WSKAŹNIKI
  • FUNDUSZE UNIJNE - PROW 2014-2020
  • FUNDUSZE UNIJNE - SYSTEMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO
  • UMOWY PARTNERSTWA - UMOWY / DECYZJE O DOFINANSOWANIE - 2014-2020
   • Liczba umów / decyzji o dofinansowanie wg programów operacyjnych
   • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wg osi priorytetowych
   • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wg osi priorytetowych
   • Program Operacyjny Polska Cyfrowa wg osi priorytetowych
   • Program Operacyjny Polska Wschodnia wg osi priorytetowych
   • Program Operacyjny Pomoc Techniczna wg osi priorytetowych
   • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Dolnośląskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Lubelskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Lubuskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Łódzkiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Małopolskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Mazowieckiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Opolskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Podkarpackiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Podlaskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Pomorskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Śląskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Świętokrzyskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Wielkopolskiego wg osi priorytetowych
   • RPO Województwa Zachodniopomorskiego wg osi priorytetowych
  • UMOWY PARTNERSTWA - WARTOŚĆ PROJEKTÓW ZAKOŃCZONYCH (WYDATKI KWALIFIKOWALNE) - 2014-2020
  • UMOWY PARTNERSTWA - WARTOŚĆ UMÓW / DECYZJI O DOFINANSOWANIE - 2014-2020
  • UMOWY PARTNERSTWA - WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2014-2020
  • WPRYB - PO RYBY 2014-2020
  • DANE ARCHIWALNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) (K47)
Grupa
UMOWY PARTNERSTWA - UMOWY / DECYZJE O DOFINANSOWANIE - 2014-2020 (G587)
Podgrupa
-
Lata
2017-2022
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane półroczne. Fundusze unijne są wdrażane poprzez instrumenty w ramach następujących polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich: Polityki Spójności (dla której strategicznym dokumentem w Polsce są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia NSRO), Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRYB). Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRYB) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -