• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
  • GOSPODARSTWA ROLNE
  • POGŁOWIE ZWIERZĄT
   • Bydło
   • Bydło (dane półroczne)
   • Drób (dane półroczne)
   • Konie (stan w czerwcu)
   • Kozy (stan w czerwcu)
   • Owce (dane półroczne)
   • Pogłowie pozostałych zwierząt gospodarskich
   • Pogłowie zwierząt na 100 ha użytków rolnych
   • Świnie (trzoda chlewna)
   • Świnie (trzoda chlewna) stan w marcu, czerwcu i grudniu
   • Zwierzęta gospodarskie - udział województw w pogłowiu
   • Zwierzęta gospodarskie w sztukach przeliczeniowych w LSU
  • PRODUKCJA ROLNICZA
  • PRODUKCJA ZWIERZĘCA
  • SKUP PRODUKTÓW ROLNYCH
  • UPRAWY ROLNICZE
  • UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
  • DANE ARCHIWALNE
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
ROLNICTWO (K6)
Grupa
POGŁOWIE ZWIERZĄT (G181)
Podgrupa
-
Lata
1999-2022
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane o gruntach wykazano według form użytkowania. Prezentowane informacje dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przez użytkowanie rozumie się faktyczne gospodarowanie na gruntach. Dane o powierzchni zasiewów dotyczą powierzchni upraw poszczególnych ziemiopłodów uprawianych w plonie głównym.
 • Opis grupy
  Począwszy od 2021 roku, z uwagi na zmiany w metodologii badań rolniczych dane na temat gospodarstw indywidualnych nie będą prezentowane.Od 2013 roku dane dotyczące pogłowia koni i kóz zbierane są co trzy lata. Dane prezentowane w roku 2014 i 2015 pochodzą z czerwca 2013 roku, natomiast dane prezentowane w roku 2017 pochodzą z czerwca 2016 roku.
 • Opis podgrupy
  -