• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
  • GOSPODARSTWA ROLNE
  • POGŁOWIE ZWIERZĄT
  • PRODUKCJA ROLNICZA
   • Dynamika globalnej produkcji rolniczej
   • Produkcja rolnicza (w cenach stałych roku poprzedniego)
   • Struktura towarowej produkcji rolniczej
   • Udział towarowej produkcji rolniczej w końcowej produkcji rolniczej
  • PRODUKCJA ZWIERZĘCA
  • SKUP PRODUKTÓW ROLNYCH
  • UPRAWY ROLNICZE
  • UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
  • DANE ARCHIWALNE
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
ROLNICTWO (K6)
Grupa
PRODUKCJA ROLNICZA (G375)
Podgrupa
-
Lata
2002-2022
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane o gruntach wykazano według form użytkowania. Prezentowane informacje dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przez użytkowanie rozumie się faktyczne gospodarowanie na gruntach. Dane o powierzchni zasiewów dotyczą powierzchni upraw poszczególnych ziemiopłodów uprawianych w plonie głównym.
 • Opis grupy
  Do roku 2004 wartości dla Polski łącznie z dopłatami bezpośrednimi agencji Rynku Rolnego do interwencyjnego skupu pszenicy i żyta, których nie uwzględniono w podziale wg regionów. Od roku 2005 nie uwzględniono płatności uzupełniających do powierzchni upraw.
 • Opis podgrupy
  -