• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
  • GOSPODARSTWA ROLNE
  • POGŁOWIE ZWIERZĄT
  • PRODUKCJA ROLNICZA
  • PRODUKCJA ZWIERZĘCA
  • SKUP PRODUKTÓW ROLNYCH
  • UPRAWY ROLNICZE
  • UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
  • DANE ARCHIWALNE
   • Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą i inną niż rolnicza
   • Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych
   • Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne wg klas wielkości ekonomicznej
   • Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne wg wielkości ekonomicznej
   • Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne z działalnością inną niż rolnicza
   • Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne z indywidualnym użytkownikiem wg wieku użytkownika w tys.
   • Gospodarstwa rolne - powierzchnia gospodarstw rolnych ogółem
   • Gospodarstwa rolne - powierzchnia użytków rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych
   • Gospodarstwa rolne - przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyżej 1ha użytków rolnych (w ha użytków rolnych)
   • Gospodarstwa rolne - siła robocza w gospodarstwach rolnych
   • Gospodarstwa rolne - siła robocza w gospodarstwach rolnych z indywidualnym użytkownikiem w tys.
   • Gospodarstwa rolne - standardowa Nadwyżka Bezpośrednia (SGM)
   • Gospodarstwa rolne - udział gospodarstw wielkopowierzchniowych w liczbie gospodarstw ogółem
   • Pogłowie zwierząt - trzoda chlewna (stan na koniec marca, lipca i listopada)
   • Powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 ciągnik
   • Pozostałe grunty i nieużytki
   • Uprawy rolnicze - zużycie nawozów mineralnych
   • Uprawy rolnicze - zużycie nawozów mineralnych na 1 ha użytków rolnych
   • Uprawy rolnicze - zużycie nawozów wapniowych
   • Uprawy rolnicze - zużycie nawozów wapniowych na 1 ha użytków rolnych
   • Użytki rolne - powierzchnia użytków rolnych
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
ROLNICTWO (K6)
Grupa
DANE ARCHIWALNE (G578)
Podgrupa
-
Lata
1995-2014
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane o gruntach wykazano według form użytkowania. Prezentowane informacje dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przez użytkowanie rozumie się faktyczne gospodarowanie na gruntach. Dane o powierzchni zasiewów dotyczą powierzchni upraw poszczególnych ziemiopłodów uprawianych w plonie głównym.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -