• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  • DROGI DLA ROWERÓW
  • DROGI PUBLICZNE
  • DROGI PUBLICZNE GMINNE
  • DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
  • DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA
  • KOMUNIKACJA MIEJSKA
  • LINIE REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
  • ŁĄCZNOŚĆ
  • POJAZDY
  • TRANSPORT KOLEJOWY
  • TRANSPORT LOTNICZY
  • TRANSPORT MORSKI
  • TRANSPORT PRZYBRZEŻNY
  • WYPADKI DROGOWE
  • DANE ARCHIWALNE
   • Drogi publiczne gminne
   • Drogi publiczne gminne - lokalne miejskie
   • Drogi publiczne gminne wg lokalizacji
   • Drogi publiczne krajowe
   • Drogi publiczne powiatowe wg lokalizacji
   • Drogi publiczne wojewódzkie
   • Komunikacja miejska - Trasy komunikacyjne
   • Łączność - Abonenci telefoniczni
   • Łączność - Aparaty telefoniczne samoinkasujące
   • Łączność - Placówki pocztowe
   • Łączność - Placówki pocztowe i usług telekomunikacyjnych w gminach
   • Łączność - Placówki pocztowe i usług telekomunikacyjnych w województwach
   • Łączność - Telefoniczne łącza główne TP S.A.
   • Łączność - Telefoniczne łącza główne wszystkich operatorów
   • Nakłady na utrzymanie krajowych dróg i obiektów mostowych
   • Nakłady na utrzymanie powiatowych dróg i obiektów mostowych
   • Nakłady na utrzymanie wojewódzkich dróg i obiektów mostowych
   • Obiekty mostowe w ciągu dróg krajowych
   • Obiekty mostowe w ciągu dróg powiatowych
   • Obiekty mostowe w ciągu dróg wojewódzkich
   • Pojazdy samochodowe i ciągniki wg grup wieku
   • Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski
   • Remonty krajowych dróg i obiektów mostowych
   • Remonty powiatowych dróg
   • Remonty powiatowych obiektów mostowych
   • Remonty wojewódzkich dróg i obiektów mostowych
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (K8)
Grupa
DANE ARCHIWALNE (G577)
Podgrupa
-
Lata
1995-2017
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Do roku sprawozdawczego 2001 dane o pojazdach na podstawie sprawozdań T03, a od roku 2002 z administracyjnego źródła danych (powiatowe bazy danych o pojazdach zarejestrowanych). Dane o czynnych liniach kolejowych - do 2001 r. zestawienia PKP, od 2002 r. PKP PLK oraz innych podmiotów będących zarządcami infrastruktury kolejowej, w tym infrastruktury kolei lekkiej (zgodnie z metodologią stosowaną przez Eurostat, publikowane w bazie danych Eurostatu dane o liniach kolejowych na terenie RP od 2018 r. nie uwzględniają kolei lekkiej). Dane o transporcie lotniczym - zestawienia LOT, PL. Dane o placówkach pocztowych do 2001 r. łącznie z placówkami usług telekomunikacyjnych. Dane z zakresu telekomunikacji i poczty pochodzą z UKE (formularze UKE RT 02 i UKE P 01).
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -