• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
  • EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ODDANE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
  • EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA
  • EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH
  • GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEMYŚLE
  • INSTALACJE ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
  • NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ WG KIERUNKÓW INWESTOWANIA
  • NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
  • OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY
  • OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
  • OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
  • ODPADY KOMUNALNE
  • ODPADY WYTWORZONE I DOTYCHCZAS SKŁADOWANE (NAGROMADZONE) Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH
  • POBÓR I ZUŻYCIE WODY ORAZ OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
  • SKŁADOWISKA
  • TERENY ZIELENI
  • USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
  • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • ZASOBY EKSPLOATACYJNE WÓD PODZIEMNYCH
  • DANE ARCHIWALNE
   • Efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Zdolność przekazanych do eksploatacji urządzeń w ciągu roku
   • Efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej oddane w roku sprawozdawczym - Oczyszczalnie ścieków
   • Efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej oddane w roku sprawozdawczym - Pozostałe efekty dotyczące ochrony środowiska
   • Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na 1 km2
   • Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle - Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód powierzchniowych lub do ziemi na dobę
   • Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle - Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód powierzchniowych lub do ziemi w ciągu roku
   • Komunalne oczyszczalnie ścieków - Przepustowość oczyszczalni
   • Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wg kierunków inwestowania - Wydatki na ochronę środowiska
   • Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wg kierunków inwestowania - Wydatki na oszczędzanie energii
   • Nieczystości ciekłe
   • Odpady komunalne stałe zebrane w ciągu roku w dam3
   • Odpady komunalne stałe zebrane w ciągu roku w tonach
   • Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone z wyłączeniem odpadów komunalnych) - Odpady nagromadzone na terenach zakładów
   • Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone z wyłączeniem odpadów komunalnych) - Zakłady wytwarzające odpady
   • Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód powierzchniowych lub do ziemi
   • Zanieczyszczenia powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających w ciągu roku
   • Zanieczyszczenie powietrza - Całkowita emisja głównych zanieczyszczeń powietrza
   • Zanieczyszczenie powietrza - Całkowita emisja metali ciężkich
   • Zanieczyszczenie powietrza - Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza na 1 km2
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA (K9)
Grupa
DANE ARCHIWALNE (G575)
Podgrupa
-
Lata
1995-2006
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane o ściekach komunalnych (spr. OS-5), przemysłowych (spr. OS-3). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów (spr. OS-1). Odpady komunalne (M-09). Odpady przemysłowe (spr. OS-6). Zużycie wody. Ochrona przyrody i krajobrazu (spr. OS-7, SG-01). Tereny zieleni ogólnodostępne i osiedlowe - dane (spr. SG-01 i Zał. do M-01). Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe).
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -