• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
  • PLACÓWKI GASTRONOMICZNE W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH
  • STOPIEŃ WYKORZYSTANIA TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH
  • TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE (DANE MIESIĘCZNE)
  • TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE (STAN W DNIU 31 LIPCA)
  • TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE I ICH WYKORZYSTANIE
  • TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE POSIADAJĄCE MNIEJ NIŻ 10 MIEJSC NOCLEGOWYCH
  • WYPOSAŻENIE TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
TURYSTYKA (K18)
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2024
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane z zakresu turystycznej bazy noclegowej i jej wykorzystania opracowano na podstawie sprawozdań: a) KT-1 - gdzie dane do 2015 r. włącznie dotyczą tylko tych jednostek, które złożyły formularze statystyczne. Począwszy od danych za styczeń 2016 r. wprowadzono metodę imputacji danych. Dane od stycznia 2012 roku z badania KT-1 dotyczą wszystkich turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi), b) KT-2 - które dotyczy turystycznych obiektów noclegowych posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych. W przypadku danych odnoszących się do wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych, gdy na danym obszarze znajdują się mniej niż 3 jednostki, dane zostały utajnione (tajemnica statystyczna). Liczba obiektów (oraz pokoi i miejsc noclegowych) dotyczy obiektów, które działały w dniu 31 lipca. Dane dotyczące wykorzystania obiektów (udzielone noclegi, wynajęte pokoje, turyści) wykazywane są dla całego roku sprawozdawczego.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -