• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
  • NSP 1988 - GOSPODARSTWA DOMOWE
  • NSP 1988 - LUDNOŚĆ
  • NSP 1988 - MIESZKANIA
  • NSP 2002 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
  • NSP 2002 - BUDYNKI
  • NSP 2002 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2002 - LUDNOŚĆ
  • NSP 2002 - MIESZKANIA NIEZAMIESZKANE
  • NSP 2002 - MIESZKANIA ZAMIESZKANE
  • NSP 2011 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
  • NSP 2011 - BUDYNKI
  • NSP 2011 - DOJAZDY DO PRACY
  • NSP 2011 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2011 - LUDNOŚĆ
  • NSP 2011 - MIESZKANIA ZAMIESZKANE
  • NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
   • Aktywni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według płci i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według płci i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
   • Bezrobotni w wieku 15 lat lub więcej według okresu poszukiwania pracy i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Bezrobotni w wieku 15 lat lub więcej według okresu poszukiwania pracy i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
   • Bezrobotni w wieku 15 lat lub więcej według okresu poszukiwania pracy i płci
   • Bezrobotni w wieku 15 lat lub więcej według okresu poszukiwania pracy i płci - ludność rezydująca
   • Bierni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według przyczyn bierności i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Bierni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według przyczyn bierności i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
   • Bierni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według przyczyn bierności i płci
   • Bierni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według przyczyn bierności i płci - ludność rezydująca
   • Pracujący w wieku 15 lat i więcej według płci, statusu zatrudnienia i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Pracujący w wieku 15 lat i więcej według płci, statusu zatrudnienia i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
   • Pracujący w wieku 15 lat i więcej według płci, wieku produkcyjnego oraz miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Pracujący w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Pracujący w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
   • Pracujący w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci
   • Pracujący w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci - ludność rezydująca
   • Pracujący w wieku 15 lat i więcej według statusu zatrudnienia
   • Pracujący w wieku 15 lat i więcej według statusu zatrudnienia - ludność rezydująca
   • Pracujący według sekcji PKD 2007 i płci
   • Pracujący według sekcji PKD 2007 i płci - ludność rezydująca
   • Pracujący według wieku i miejsca zamieszkania (miasta – wieś)
   • Pracujący według wieku i miejsca zamieszkania (miasta – wieś) - ludność rezydująca
   • Pracujący według wieku i płci
   • Pracujący według wieku i płci - ludność rezydująca
   • Pracujący według wielkich grup zawodów i płci
   • Pracujący według wielkich grup zawodów i płci - ludność rezydująca
   • Stopa bezrobocia według płci, wieku produkcyjnego i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Stopa bezrobocia według płci, wieku produkcyjnego i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
   • Wskaźnik zatrudnienia według płci, wieku i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Wskaźnik zatrudnienia według płci, wieku i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
   • Wskaźnik zatrudnienia według płci, wieku produkcyjnego i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Wskaźnik zatrudnienia według płci, wieku produkcyjnego i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
   • Współczynnik aktywności zawodowej według płci, wieku i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Współczynnik aktywności zawodowej według płci, wieku i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
   • Współczynnik aktywności zawodowej według płci, wieku produkcyjnego i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
   • Współczynnik aktywności zawodowej według płci, wieku produkcyjnego i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
  • NSP 2021 - BUDYNKI
  • NSP 2021 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2021 - LUDNOŚĆ
  • NSP 2021 - LUDNOŚĆ - DANE WSTĘPNE
  • NSP 2021 - MIESZKANIA
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
NARODOWE SPISY POWSZECHNE (K31)
Grupa
NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI (G652)
Podgrupa
Wskaźnik zatrudnienia według płci, wieku produkcyjnego i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca (P4332)
Lata
2021
Poziom udostępniania danych
Powiaty
Ostatnia aktualizacja
24.08.2023
 • Opis kategorii
  Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne, jakie podejmowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa. Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych spisy są jednymi z największych przedsięwzięć organizacyjnych mobilizujących narody w czasach pokoju. Spisom powinien przyświecać cel profesjonalnej ich realizacji, co jest nie bez znaczenia dla odbioru wizerunku państwa przez obywateli.
 • Opis grupy
  Spis ludności 2021 objął osoby stale zamieszkałe (zameldowane) na obszarze Polski bez względu na fakt, czy te osoby przebywały w kraju w czasie spisu czy też były za granicą oraz osoby przebywające czasowo. Spis był przeprowadzony w budynkach, mieszkaniach, obiektach zbiorowego zakwaterowania i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami. Stan w dniu 31 marca 2021 r. Zaprezentowane wyniki uwzględniają ludność według dwóch kategorii zamieszkania tj. wg. definicji krajowej oraz międzynarodowej (ludność rezydująca). Zgodnie z krajową definicją zamieszkania w kategorii tej są ujmowani stali mieszkańcy Polski, w tym osoby, które przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale zachowały stałe zameldowanie w Polsce, nie są natomiast ujmowani imigranci przebywający w Polsce czasowo. Do kategorii międzynarodowej (rezydenci) zalicza się wszystkie osoby mieszkające lub zamierzające mieszkać w danej jednostce nie krócej niż 1 rok. Oznacza to, że w liczbie rezydentów gminy ujęci są stali mieszkańcy (osoby tam zameldowane lub stale mieszkające bez zameldowania), z wyjątkiem tych mieszkańców, którzy wyjechali na okres co najmniej 12 miesięcy do innego miejsca w kraju lub za granicę; osoby przybyłe z innego miejsca w kraju lub z zagranicy (imigranci bez karty stałego pobytu)na okres co najmniej 12 miesięcy. W spisie, dla określenia statusu osób na rynku pracy, zastosowano definicje aktywności ekonomicznej ludności zalecane przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat), oparte o rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zgodnie z tymi zaleceniami przedmiotem badania był fakt wykonywania/posiadania pracy w okresie badanego tygodnia (w Polsce był to tydzień bezpośrednio poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25–31 marca 2021 r.) bądź poszukiwania pracy i gotowości do jej podjęcia. Przyjęto regułę klasyfikowania każdej osoby tylko do jednej z trzech kategorii: pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo (faktyczna, a nie formalno-prawna sytuacja zawodowa badanych osób). Ze względu na fakt, że w spisie nie udało się określić aktywności ekonomicznej wszystkich osób, to w wynikach spisu uwzględniono dodatkową kategorię „nieustalony status osób na rynku pracy”. Ludność aktywna zawodowo obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne.
 • Opis podgrupy
  Wskaźnik zatrudnienia oblicza się jako procentowy udział liczby pracujących w liczbie ludności (ogółem lub danej grupy). Przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia, w mianowniku nie uwzględnia się osób o nieustalonej aktywności ekonomicznej. Wartość tego wskaźnika dla danego okresu informuje o liczbie osób pracujących przypadającej na każde 100 osób w danej grupie (wyróżnianej np. ze względu na płeć, wiek lub miejsce zamieszkania). Wiek produkcyjny - dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat.