• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  • DROGI DLA ROWERÓW
  • DROGI PUBLICZNE
   • Drogi - wskaźniki
   • Drogi ekspresowe i autostrady
   • Drogi ekspresowe i autostrady na 1000 km2
   • Drogi publiczne ogółem
   • Drogi wg typu nawierzchni, lokalizacji i własności
   • Obiekty mostowe wg lokalizacji
   • Obiekty mostowe wg własności
   • Odsetek długości dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej wg lokalizacji
   • Udział dróg - wskaźniki
  • DROGI PUBLICZNE GMINNE
  • DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
  • DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA
  • KOMUNIKACJA MIEJSKA
  • LINIE REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
  • ŁĄCZNOŚĆ
  • POJAZDY
  • TRANSPORT KOLEJOWY
  • TRANSPORT LOTNICZY
  • TRANSPORT MORSKI
  • TRANSPORT PRZYBRZEŻNY
  • WYPADKI DROGOWE
  • DANE ARCHIWALNE
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (K8)
Grupa
DROGI PUBLICZNE (G213)
Podgrupa
-
Lata
2001-2023
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Do roku sprawozdawczego 2001 dane o pojazdach na podstawie sprawozdań T03, a od roku 2002 z administracyjnego źródła danych (powiatowe bazy danych o pojazdach zarejestrowanych). Dane o czynnych liniach kolejowych - do 2001 r. zestawienia PKP, od 2002 r. PKP PLK oraz innych podmiotów będących zarządcami infrastruktury kolejowej, w tym infrastruktury kolei lekkiej (zgodnie z metodologią stosowaną przez Eurostat, publikowane w bazie danych Eurostatu dane o liniach kolejowych na terenie RP od 2018 r. nie uwzględniają kolei lekkiej). Dane o transporcie lotniczym - zestawienia LOT, PL. Dane o placówkach pocztowych do 2001 r. łącznie z placówkami usług telekomunikacyjnych. Dane z zakresu telekomunikacji i poczty pochodzą z UKE (formularze UKE RT 02 i UKE P 01).
 • Opis grupy
  Drogi zaliczone na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z których może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem. Ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie: 1) drogi krajowe, 2) drogi wojewódzkie, 3) drogi powiatowe, 4) drogi gminne. Drogi publiczne ze względu na rodzaj nawierzchni dzielą się na drogi o nawierzchni twardej oraz drogi o nawierzchni gruntowej. Drogi ze względu na ich przebieg dzieli się na drogi w granicach administracyjnych miast oraz drogi zamiejskie.
 • Opis podgrupy
  -