Kategoria K3
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
DANE ARCHIWALNE G564 1995-2009, 2014Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna4523
-
GOSPODARSTWA DOMOWE G10 1998-2023Region (NUTS 2)86
Dane opracowane na podstawie reprezentacyjnego badania budżetów gospodarstw domowych, które stanowi podstawowe źródło informacji o warunkach życia ludności, tj. poziomie i strukturze dochodu rozporządzalnego, wydatków, spożycia, wyposażeniu gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania oraz zagrożeniu ubóstwem. Badaniem objęte są wszystkie prywatne gospodarstwa domowe, z wyjątkiem zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz gospodarstw członków korpusu dyplomatycznego państw obcych. Jednostką badania jest gospodarstwo domowe jedno- lub wieloosobowe. Liczba wylosowanych do badania mieszkań ulegała zmianie. Począwszy od 2006 r. próba wynosi ok. 37 tys. mieszkań, od 2021 r. - około 34 tys., a od 2022 r. - około 30 tys. mieszkań. Liczba zbadanych gospodarstw domowych stanowi około 0,2% ogólnej liczby gospodarstw domowych w Polsce. Więcej informacji nt. badania można uzyskać pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/zeszyt-metodologiczny-badanie-budzetow-gospodarstw-domowych,10,2.html. W celu zachowania relacji między strukturą badanej zbiorowości a strukturą społeczno-demograficzną zbiorowości generalnej wyniki z badania budżetów gospodarstw domowych: - do 2002 r. były przeważone danymi o gospodarstwach domowych wg liczby osób z badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL; - za lata 2003-2011 były przeważone strukturą gospodarstw domowych według liczby osób i miejsca zamieszkania pochodzącą z NSP 2002; - od 2012 r. są przeważane strukturą gospodarstw domowych według liczby osób i miejsca zamieszkania pochodzącą z NSP 2011; za lata 2021 - 2023 przeważone zostały strukturą gospodarstw domowych według liczby osób, miejsca zamieszkania, wieku i płci pochodzącą z wyników NSP2021, w związku z czym nie są one wprost porównywalne z danymi za lata wcześniejsze, które zostały uogólnione w oparciu o wyniki NSP 2011. W związku z uaktualnionym uogólnieniem wyniki za lata 2021-2022 różnią się od wcześniej publikowanych, przy uogólnieniu których uwzględniono tylko informacje o liczbie osób i miejscu zamieszkania (bez informacji o wieku i płci) pochodzące z NSP2021. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-aktualizacji-sposobu-uogolniania-wynikow-w-badaniu-budzetow-gospodarstw-domowych,527,1.html
MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE G535 1995-2024Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3), Powiat, Gmina1081
-
MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE G8 1995-2024Region (NUTS 2), Powiat, Gmina1357
Migracje na pobyt stały (wewnętrzne i zagraniczne) - Źródłem danych o zameldowaniach na pobyt stały w gminie oraz wymeldowaniach na stałe za granicę jest od 2006 r. rejestr PESEL; Ludność zameldowana na pobyt czasowy - Źródłem danych o migracjach czasowych jest badanie statystyczne prowadzone przez GUS we wszystkich gminach kraju wg stanu w dniu 31 grudnia każdego roku. Ze względu na niedostateczną jakość danych dotyczących migracji zagranicznych na pobyt stały za 2015 r., dane te, a także dane o migracjach długookresowych, nie zostały opublikowane
PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2023-2060 G655 2022Powiat840
-