Kategoria K3
Grupa G7
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 4, elementy od 1 do 5 z 20.
Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki P2425 2002-2020Region (NUTS 2), Gmina3
-
Ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci P2914 1995-2020Gmina12
-
Ludność w miastach w % ogółu ludności (dane półroczne) P2463 2005-2021Powiat, Gmina7
Stan w końcu okresu. Od pierwszego kwartału 2010 roku bazą wyjściową bilansu stanu i struktury ludności są wyniki NSP 2011. W przypadku tablic bilansowych dotyczących ludności oraz ruchu naturalnego i migracji od 2015 roku są opracowywane wyłącznie bilanse za pierwsze półrocze i rok. Nie są upowszechniane kwartalne tablice bilansowe (1, 2, 3, 4 kwartał oraz 1-3 kwartały). Przyczyną braku opracowań kwartalnych są opóźnienia w przekazywaniu danych z USC do statystyki, a w konsekwencji brak dla danego kwartału pełnej informacji o liczbie faktów ruchu naturalnego i migracji. Opóźnienia te są spowodowane wdrożeniem (w marcu 2015 r.) nowego systemu MSWiA w zakresie rejestracji aktów stanu cywilnego (system informatyczny Źródło).
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci P2577 1995-2020Gmina12
Dane wg podziału administracyjnego na dzień 31 grudnia. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 15-64 lata, dla kobiet - 15-59 lat. Wiek mobilny - grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata, wiek niemobilny - grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni - 45-64 lata, kobiety - 45-59 lat.
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś P3361 2012-2020Gmina18
-