Kategoria K4
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
123
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 3, elementy od 1 do 5 z 13.
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ DLA MIAST WOJEWÓDZKICH ORAZ DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA BEZ MIASTA WOJEWÓDZKIEGO WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE) G609 2017-2020Powiat74
W grupie prezentowane są dane dla miast wojewódzkich oraz dla obszaru województwa (podział administracyjny) lub regionu (podział statystyczny) bez miasta wojewódzkiego. Z uwagi na reprezentacyjny charakter badania oraz duży stopień dezagregacji oszacowania obarczone są błędem, który może niekiedy mieć znaczenie dla interpretacji wyników, dlatego posługując się liczbową wartością wskaźnika należy uwzględniać również wartości oszacowania błędu.
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BAEL (DANE KWARTALNE) G419 2005-2020Region (NUTS 2)1260
Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowano na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym od maja 1992 roku i doskonalonego zgodnie z zaleceniami Eurostat. Badaniem objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych. Przedmiotem badania jest sytuacja w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Od 1 kwartału 2003 r. do 2 kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną wykorzystywane były dane o ludności Polski (ludność w wieku 15 lat i więcej) pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 r., w związku z czym wyniki BAEL nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z lat poprzednich. Od 3 kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne: od 3 kwartału 2012 r. poza zakresem badania pozostają osoby przebywające poza gospodarstwem domowym 12 miesięcy lub więcej; do 2 kwartału 2012 r. - powyżej 3 miesięcy. W związku z powyższym dane BAEL od 3 kwartału 2012 r. nie są w pełni porównywalne z danymi za okresy wcześniejsze. Dane za okres: od 1 kwartału 2010 r. do 2 kwartału 2012 r. zostały przeliczone zgodnie z nową metodologią i nową podstawą uogólniania wyników. Dane prezentowane według grup wieku obliczane są w oparciu o dokładną datę urodzenia, do 1 kwartału 2006 roku - z wyjątkiem osób w wieku 15 lat - przedstawiane były według roku urodzenia. W niektórych tablicach sumy składników mogą być różne od wielkości podanych w pozycjach "Ogółem". Wynika to z zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu wyników badania. Do roku 2019 wartości liczbowe poniżej 5 tysięcy nie są prezentowane ze względu na wysoki losowy błąd próby, od 1 kwartału 2020 roku są to wartości liczbowe poniżej 10 tysięcy. Dane kwartalne - dotyczą ludności w wieku 15 lat i więcej, według faktycznego miejsca zamieszkania. Od 1 kwartału 2016 roku zastosowano kalibrację wag na poziomie województwa, w miejsce stosowanej dotąd kalibracji na poziomie kraju, co zapewnia większą spójność otrzymywanych wyników z danymi demograficznymi na poziomie województw. W obliczeniach wag uwzględniono stosowane dotychczas kategorie demograficzne według płci, grup wieku i miejsca zamieszkania (miasto/wieś), natomiast wskaźniki kompletności służące do korekty wag ze względu na występowanie braków odpowiedzi są od 1 kwartału 2016 roku wyznaczane na poziomie województw. Zastosowanie nowej metodyki poprawia wskaźniki precyzji dla ocen na poziomie województwa, nie mniej jednak może wpływać na brak pełnej porównywalności danych na poziomie województw z wcześniejszymi okresami.
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE) G380 1995-2020Region (NUTS 2)603
Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowano na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym od maja 1992 roku i doskonalonego zgodnie z zaleceniami Eurostat. Badaniem objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych. Przedmiotem badania jest sytuacja w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Od 4 kwartału 1999 r. została zmieniona metoda prowadzenia badania. Obserwacja wybranego tygodnia w środkowym miesiącu kwartału została zastąpiona metodą obserwacji ciągłej (ruchomy tydzień badania), pozwalającą na zilustrowanie sytuacji na rynku pracy w okresie całego kwartału. Od 1 kwartału 2003 r. do 2 kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną wykorzystywane były dane o ludności Polski (ludność w wieku 15 lat i więcej) pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 r., w związku z czym wyniki BAEL nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z lat poprzednich. Od 3 kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne: od 3 kwartału 2012 r. poza zakresem badania pozostają osoby przebywające poza gospodarstwem domowym 12 miesięcy lub więcej; do 2 kwartału 2012 r. - powyżej 3 miesięcy. W związku z powyższym dane BAEL od 3 kwartału 2012 r. nie są w pełni porównywalne z danymi za okresy wcześniejsze. Dane za okres: od 1 kwartału 2010 r. do 2 kwartału 2012 r. zostały przeliczone zgodnie z nową metodologią i nową podstawą uogólniania wyników. Dane prezentowane według grup wieku obliczane są w oparciu o dokładną datę urodzenia, do 1 kwartału 2006 roku - z wyjątkiem osób w wieku 15 lat - przedstawiane były według roku urodzenia. W niektórych tablicach sumy składników mogą być różne od wielkości podanych w pozycjach "Ogółem". Wynika to z zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu wyników badania. Do roku 2019 wartości liczbowe poniżej 5 tysięcy nie są prezentowane ze względu na wysoki losowy błąd próby, od 2020 roku są to wartości liczbowe poniżej 10 tysięcy. Dane średnioroczne - dotyczą ludności w wieku 15 lat i więcej, według faktycznego miejsca zamieszkania. Obowiązuje w latach: 1995-2011. Począwszy od 2015 roku do danych dołączono wskaźnik precyzji. Wskaźnikiem precyzji (miarą precyzji) estymatora parametru (np. wartości globalnej pewnej cechy w danej populacji) nazywamy względny błąd standardowy tego estymatora lub inaczej jego współczynnik zmienności.
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE KWARTALNE) G623 2010-2023Region (NUTS 2)1488
-
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE) G635 2010-2022Region (NUTS 2)615
-