Kategoria K4
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 9.
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE KWARTALNE) G623 2010-2024Region (NUTS 2)1512
-
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE) G635 2010-2023Region (NUTS 2)790
-
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT, DLA MIAST WOJEWÓDZKICH ORAZ DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA BEZ MIASTA WOJEWÓDZKIEGO WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE) G638 2021-2023Powiat82
W grupie prezentowane są dane dla miast wojewódzkich oraz dla obszaru województwa (podział administracyjny) lub regionu (podział statystyczny) bez miasta wojewódzkiego. Z uwagi na reprezentacyjny charakter badania oraz duży stopień dezagregacji oszacowania obarczone są błędem, który może niekiedy mieć znaczenie dla interpretacji wyników, dlatego posługując się liczbową wartością wskaźnika należy uwzględniać również wartości oszacowania błędu.
BEZROBOCIE REJESTROWANE G12 1998-2024Region (NUTS 2), Powiat, Gmina2011
Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 1 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), obejmują osoby, które ukończyły 18 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępujące do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczące się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi wyłączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie. Liczba bezrobotnych nie obejmuje osób odbywających m.in. szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie użyteczną oraz osób skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych.
DANE ARCHIWALNE G570 1995-2021Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3), Powiat, Gmina3329
-