Kategoria K4
Grupa G380
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 7, elementy od 1 do 5 z 33.
Bezrobotni długotrwale (13 miesięcy i dłużej) wg płci P2358 1995-2020Region (NUTS 2)6
Populacja bezrobotnych, zgodnie z zaleceniami EUROSTAT, od pierwszego kwartału 2001 r. została ograniczona do osób w wieku 15-74 lata (do 2000 r. w wieku 15 lat i więcej). Bezrobotni są to osoby, które spełniły jednocześnie trzy warunki: 1) w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi; 2) aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni - tydzień badany), aby znaleźć pracę; 3) były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć (do 2003 r. włącznie, definicja nie uwzględniała ich gotowości do podjęcia pracy). Bezrobotni długotrwale (tj. 13 miesięcy i dłużej). Od pierwszego kwartału 2008 r. czas poszukiwania pracy liczony jest od momentu zakończenia przerwy w poszukiwaniu pracy, o ile wystąpiła i trwała, co najmniej 4 tygodnie. W związku z tym dane te nie są porównywalne z wynikami z lat poprzednich. Przy prezentowaniu danych uwzględniono również podział na płeć.
Bierni zawodowo wg przyczyn P2351 1995-2020Region (NUTS 2)12
Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą, są to wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. osoby, które w badanym tygodniu:
1) nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały;
2) nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym;
3) nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie:
- dłuższym niż trzy miesiące;
- do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć (od 2004 r.).
Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą.
Czas poszukiwania pracy wg płci i miejsca zamieszkania P3437 1995-2020Region (NUTS 2)5
Czas poszukiwania pracy (przeciętny czas poszukiwania pracy) obliczono jako sumę wszystkich długości czasów poszukiwania pracy (deklarowanych przez osoby bezrobotne, w miesiącach) przez liczbę osób bezrobotnych. Przy prezentowaniu danych uwzględniono również podział na płeć i miejsce zamieszkania.
Ludność aktywna zawodowo wg typu aktywności, wieku produkcyjnego i płci P2355 1995-2020Region (NUTS 2)36
Ludność aktywna zawodowo (inaczej mówiąc siła robocza) obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej zaliczane do kategorii pracujących lub bezrobotnych. Przy prezentowaniu danych w podziale na wyżej wymienione kategorie uwzględniono również bardziej szczegółowy podział, tj. na płeć i wiek. Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; obejmuje mężczyzn w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat.
Ludność wg typu aktywności i miejsca zamieszkania P2348 1995-2020Region (NUTS 2)27
W przypadku Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) aktywność ekonomiczną ocenia się na podstawie sytuacji w badanym tygodniu. Na podstawie oceny aktywności zawodowej określa się status ludności (w wieku 15 lat i więcej) na rynku pracy. Ludność dzieli się - z punktu widzenia aktywności ekonomicznej - na kategorie: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Pracujący i bezrobotni tworzą razem zbiorowość aktywnych zawodowo. Przy prezentowaniu danych w podziale na wyżej wymienione kategorie uwzględniono również bardziej szczegółowy podział, tj. na miejsce zamieszkania. Prezentowane dane dotyczące ludności faktycznie zamieszkałej ogółem obejmują osoby w wieku 15 lat i więcej, zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia, od 2010 roku przygotowane w oparciu o wyniki NSP 2011, za 2020 rok przygotowane w oparciu o wyniki NSP 2021.