Kategoria K4
Grupa G419
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
123
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 3, elementy od 1 do 5 z 14.
Aktywni zawodowo wg płci i wieku P2667 2005-2020Region (NUTS 2)168
Ludność aktywna zawodowo (inaczej mówiąc siła robocza) obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej uznane za pracujące lub bezrobotne. Przy prezentowaniu wyżej wymienionych danych uwzględniono również bardziej szczegółowy podział, tj. na płeć i wiek.
Aktywność ekonomiczna ludności wg miejsca zamieszkania P2567 2005-2020Region (NUTS 2)168
W przypadku Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) aktywność ekonomiczną ocenia się na podstawie sytuacji w badanym tygodniu. Na podstawie oceny aktywności zawodowej określa się status ludności (w wieku 15 lat i więcej) na rynku pracy. Ludność dzieli się - z punktu widzenia aktywności ekonomicznej - na kategorie: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Pracujący i bezrobotni tworzą razem zbiorowość aktywnych zawodowo. Przy prezentowaniu danych w podziale na wyżej wymienione kategorie uwzględniono również bardziej szczegółowy podział, tj. na miejsce zamieszkania.
Bezrobotni wg płci i wieku P2569 2005-2020Region (NUTS 2)48
Populacja bezrobotnych, zgodnie z zaleceniami EUROSTAT, od pierwszego kwartału 2001 r. została ograniczona do osób w wieku 15-74 lata. Bezrobotni są to osoby, które spełniły jednocześnie trzy warunki:
1) w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi;
2) aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni - tydzień badany), aby znaleźć pracę;
3) były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.
Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć.
Bierni zawodowo według wieku P3988 2020Region (NUTS 2)12
-
Bierni zawodowo wg płci P2570 2005-2020Region (NUTS 2)24
Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. osoby, które w badanym tygodniu:
- nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały;
- nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym;
- nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie:
1) dłuższym niż trzy miesiące,
2) do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć.