BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.

  • Dane i wskaźniki opisują miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę, a także jednostki zgodne z nomenklaturą NTS: podregiony i regiony.
  • Zasoby informacyjne (statystyki roczne i krótkookresowe) są na bieżąco uzupełniane oraz aktualizowane.
  • Dodatkowe opcje: Portret terytorium, Ranking, Statystyczne vademecum samorządowca, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju dostępne są w Dziedzinowych Bazach Wiedzy – Statystyka wielodziedzinowa – Przekroje Terytorialne BDL.
  • Od 2 lutego 2018 r. Bank Danych Lokalnych dostępny jest w układzie jednostek statystycznych NUTS 2016 (makroregiony, regiony i podregiony). Dane w układzie jednostek NTS 2013 (jednostki terytorialne wg 72 podregionów) przeniesione są do zasobów archiwalnych. Układ jednostek administracyjnych (kraj, województwa, powiaty i gminy) pozostał bez zmian.

Zapraszamy!