Kategoria K2
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 10.
DANE ARCHIWALNE G560 1995-2014Powiat, Gmina70
-
GRUNTY KOMUNALNE G6 2015-2021Gmina30
Od 2015 roku dane dotyczące gruntów komunalnych (gminnych) pochodzą ze źródła administracyjnego - z zestawień zbiorczych według stanu w dniu 1 stycznia otrzymywanych z GUGiK.
Pozycje dla Polski, województw, powiatów, gmin oraz dzielnic m. st. Warszawy uzupełniane są danymi wybranymi z zestawień GUGiK, zgodnie z ich symbolami terytorialnymi. Natomiast dane dla makroregionów, regionów oraz podregionów, które nie występują w zestawieniach GUGiK, są sumowane odpowiednio: dla makroregionu – suma danych z regionów tworzących makroregion, dla regionu – suma danych z województw tworzących region, dla podregionu – suma danych z powiatów tworzących podregion.
Powierzchnia podawana jest w pełnych hektarach. Od 2015 roku dane dotyczące gruntów komunalnych rozszerzono o podgrupy rejestrowe:
- 4.3 - grunty zajęte pod drogi gminne;
- 5.2 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste gminnym osobom prawnym;
- 5.3 - grunty przekazywane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym;
oraz wydzielona została grupa 4 (z dotychczasowej sumy grup 4 i 5).
Od 2019 roku prezentowane są również informacje o gruntach ujętych w grupach i podgrupach rejestrowych:
- 11 - grunty, które są własnością powiatów, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujący się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 11.1 - grunty wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 11.2 i 11.3;
- 11.2 - grunty powiatów przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 11.3 - grunty zajęte pod drogi powiatowe;
- 12 - grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste;
- 12.1 - grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym;
- 12.2 - grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste powiatowym osobom prawnym;
- 12.3 - grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym;
- 12.4 - grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste innym osobom niż wymienione w podgrupach 12.1, 12.2, 12.3;
- 13 - grunty, które są własnością województw, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, wojewódzkich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 13.1 - grunty wchodzące w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 13.2 i 13.3;
- 13.2 - grunty województw przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, wojewódzkich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 13.3 - grunty zajęte pod drogi wojewódzkie;
- 14 - grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste;
- 14.1 - grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym;
- 14.2 - grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym;
- 14.3 - grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym;
- 14.4 - grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste innym osobom niż wymienione w podgrupach 14.1, 14.2, 14.3.
ORGANY DZIELNIC M. ST. WARSZAWY G170 2002-2021Gmina50
-
ORGANY GMINY G2 1995-2021Powiat, Gmina103
Dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno sprawozdanie, brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej; Od roku 1999 łącznie z radnymi rad miast na prawach powiatu; Bez radnych dzielnic m.st. Warszawy.
ORGANY MIAST NA PRAWACH POWIATU G4 1999-2021Powiat53
-