Kategoria K43
Grupa G418
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 3 z 3.
Wyniki finansowe (PKD 2007) - wskaźniki P3869 2010-2023Region (NUTS 2)4
-
Wyniki finansowe wg sekcji PKD 2007 P2695 2007-2023Region (NUTS 2)3196
Od 2009 r. dane prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007). Wprowadzone zmiany w klasyfikacji PKD 2007 w stosunku do klasyfikacji PKD 2004 wynikają przede wszystkim ze zmian zakresowych, polegających na wprowadzeniu nowych grupowań rodzajów działalności (uwzględnienie nowych, podział lub agregacja dotychczasowych), a także na przesunięciach rodzajów działalności pomiędzy poszczególnymi poziomami klasyfikacyjnymi. Spowodowało to, że w PKD 2007 wyróżnia się m.in. 21 sekcji i 88 działów, a w PKD 2004 - 17 sekcji i 62 działy. Należy również zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach, pomimo zmienionych nazw poziomów klasyfikacyjnych wg PKD 2007 w stosunku do PKD 2004 - dane mogą być nieporównywalne z poprzednio prezentowanymi (wg PKD 2004) ze względu na ww. zmiany. Poczynając od 2009 roku publikuje się bieżące dane wg PKD 2007 oraz dane przeliczone wg tej klasyfikacji za okresy poprzednie. Dane w zakresie wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania co kwartał sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym - F-01/I-01 (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji "Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo" oraz "Działalność finansowa i ubezpieczeniowa"), w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Od pierwszego kwartału 2012 dane w zakresie kredytów i pożyczek bankowych dotyczą zobowiązań wobec jednostek powiązanych i jednostek pozostałych łącznie.
Wyniki finansowe wg sektorów własności (PKD 2007) P2698 2007-2023Region (NUTS 2)564
Od 2009 r. dane prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007). Wprowadzone zmiany w klasyfikacji PKD 2007 w stosunku do klasyfikacji PKD 2004 wynikają przede wszystkim ze zmian zakresowych, polegających na wprowadzeniu nowych grupowań rodzajów działalności (uwzględnienie nowych, podział lub agregacja dotychczasowych), a także na przesunięciach rodzajów działalności pomiędzy poszczególnymi poziomami klasyfikacyjnymi. Spowodowało to, że w PKD 2007 wyróżnia się m.in. 21 sekcji i 88 działów, a w PKD 2004 - 17 sekcji i 62 działy. Należy również zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach, pomimo zmienionych nazw poziomów klasyfikacyjnych wg PKD 2007 w stosunku do PKD 2004 - dane mogą być nieporównywalne z poprzednio prezentowanymi (wg PKD 2004) ze względu na ww. zmiany. Poczynając od 2009 roku publikuje się bieżące dane wg PKD 2007 oraz dane przeliczone wg tej klasyfikacji za okresy poprzednie. Dane w zakresie wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania co kwartał sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym - F-01/I-01 (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji "Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo" oraz "Działalność finansowa i ubezpieczeniowa"), w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Od pierwszego kwartału 2012 dane w zakresie kredytów i pożyczek bankowych dotyczą zobowiązań wobec jednostek powiązanych i jednostek pozostałych łącznie.