Kategoria K22
Grupa G553
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej - wskaźniki P3870 2009-2022Gmina1
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w wieku 18 lat i więcej wg kryterium dochodowego i głównego źródła dochodu P3867 2019-2022Powiat18
-
Gospodarstwa domowe beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według kryterium dochodowego oraz składu rodzinnego P3868 2019-2022Powiat15
-
Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego P3536 2009-2022Gmina3
Dane zawierają rzeczywistą liczbę gospodarstw domowych, które w danym roku skorzystały ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej. Każde gospodarstwo domowe zostało ujęte tylko raz, bez względu na rodzaj i liczbę otrzymanych świadczeń oraz niezależnie od tego czy w gospodarstwie wieloosobowym świadczenie otrzymała jedna, czy więcej osób. Gospodarstwo domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej, to takie, które otrzymało pomoc pieniężną, rzeczową lub w formie usług za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z. późn. zm. (tekst jednolity D.U. z 29 czerwca 2016 r. Poz. 930). Warunkiem przyznania pomocy jest zaistnienie jednego z problemów wymienionych w artykule 7 ustawy. W przypadku świadczeń pieniężnych podstawowym warunkiem ich przyznania jest kryterium dochodowe.
Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku P3538 2009-2022Powiat, Gmina18
Dane zawierają liczbę osób, członków gospodarstw domowych oraz osoby bezdomne, które w danym roku skorzystały z jakichkolwiek świadczeń środowiskowej pomocy społecznej, zamiennie określonych jako beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej. Każda osoba została ujęta tylko raz, bez względu na rodzaj i częstotliwość otrzymanych świadczeń. Zbiorowość obejmuje zarówno świadczeniobiorców, czyli osoby, na które była wystawiona decyzja przyznająca świadczenie jak również członków ich rodzin z którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.