Kategoria K9
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 4, elementy od 1 do 5 z 19.
DANE ARCHIWALNE G575 1995-2006Region (NUTS 2), Powiat, Gmina124
-
EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ODDANE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM G276 1995-2023Powiat, Gmina33
Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentowane są według lokalizacji inwestycji.
EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA G305 2003-2023Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)93
-
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH G216 1996-2022Region (NUTS 2), Powiat, Gmina71
Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza to tzw. punktowe źródła emisji zanieczyszczeń, do których zaliczono wszystkie jednostki organizacyjne ustalone przez ówczesnego Ministra Ochronny Środowiska i Zasobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję substancji zanieczyszczających powietrze według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40 z późn. zmianami). Ustalona w ten sposób zbiorowość jednostek sprawozdawczych (zakładów) utrzymywana jest corocznie, co m.in. zapewnia zachowanie ciągłości i porównywalności wyników badania. Zbiorowość ta może być powiększona jedynie w szczególnych wypadkach, np. o jednostki nowouruchomione lub rozbudowane o wysokiej skali progowej emisji zanieczyszczeń.
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEMYŚLE G215 1995-2022Region (NUTS 2), Gmina57
-