Kategoria K37
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 6.
DANE ARCHIWALNE G581 2006, 2010, 2012Powiat24
-
DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ G605 2018-2023Gmina60
Dane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczą zarejestrowanej działalności Państwowej Straży Pożarnej. Informacje dotyczą jednostek ochrony przeciwpożarowej do których należą: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne zawodowe straże pożarne, powiatowe (miejskie) zawodowe straże pożarne, terenowe służby ratownicze, ochotnicze straże pożarne, związek ochotniczych straży pożarnych oraz inne jednostki ratownicze.
ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE G502 2005, 2007, 2009-2011, 2014-2015, 2018-2020, 2023Region (NUTS 2), Powiat, Gmina70
-
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE PRZEZ POLICJĘ W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH G371 2016-2024Powiat164
Przestępstwo stwierdzone - jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo - zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. - jest to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia prywatnego, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym - jest to przestępstwo skarbowe. Od 2013 r. informacje o przestępstwach stwierdzonych i wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw opracowano na podstawie statystyki policyjnej (do 2012 roku włącznie uzupełnianej informacjami o śledztwach własnych prowadzonych w prokuraturach i o postępowaniach wobec nieletnich w sądach rodzinnych). Dane o przestępstwach stwierdzonych opracowano według klasyfikacji Kodeksu karnego z 1997 r. i Kodeksu karnego skarbowego (ustawa z dnia 10 września 1999 r., Dz. U. Nr 83, poz. 930) lub innych ustaw szczególnych. Liczba przestępstw stwierdzonych prezentowana jest według miejsca popełnienia przestępstwa, z uwzględnieniem podziału administracyjnego Polski. W części postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Policję może wystąpić więcej niż jedno przestępstwo. Jest to tzw. „postępowanie wieloczynowe”. Konsekwencją tego jest wykazywanie odrębnie każdego czynu zabronionego popełnionego na danym terenie. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek liczby przestępstw wykrytych w danym roku (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw stwierdzonych w danym roku, powiększonej o liczbę przestępstw stwierdzonych w podjętych postępowaniach, a umorzonych w latach poprzednich z powodu niewykrycia sprawców. Od 2013 r. dane o przestępstwach stwierdzonych oraz wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw obliczane są z wyłączeniem informacji statystycznych o śledztwach i dochodzeniach własnych prokuratora i powierzonych do prowadzenia uprawnionym organom innym niż Policja, dlatego nie są w pełni porównywalne ze wskaźnikami z lat ubiegłych.
WYPADKI TONIĘCIA ZAREJESTROWANE PRZEZ POLICJĘ G607 2018-2023Powiat39
Dane dotyczące wypadków tonięcia pochodzą z Komendy Głównej Policji. Rejestracja (według jednostki rejestrującej postępowanie) zgłoszenia następuje bezpośrednio po wydarzeniu w momencie ustalenia, że doszło do wypadku tonięcia. Dane w przekrojach terytorialnych tj. NUTS 1, województwa (opracowane na podstawie danych zarejestrowanych postępowań przez komendy wojewódzkie Policji/ Komendę Stołeczną Policji), NUTS 2, NUTS 3, powiaty (opracowane na podstawie danych zarejestrowanych postępowań przez komendy powiatowe/ miejskie Policji). Województwo mazowieckie, to suma danych z Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej w Radomiu.