Kategoria K1
Grupa G441
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 5 z 5.
Powierzchnia P1410 1995-2020Gmina2
Dane wg stanu na 31.XII. W 2006 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace nad doprecyzowaniem obliczeń powierzchni jednostek terytorialnych nową metodą, opartą o dane komputerowe Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego. W niektórych przypadkach na powierzchnię jednostek wpływają jednocześnie: nowe metody obliczeniowe oraz zmiany podziału terytorialnego. W związku z tym nie należy dokonywać obliczenia powierzchni aktualnej poprzez obliczanie jej na podstawie powierzchni z ubiegłego roku oraz informacji o zmianach w podziale terytorialnym.
Zmiany w powierzchni:
- Okres od 02.01.2005 r. do 01.01.2006 r. - różnice w powierzchni ponad 96% gmin, co rzutowało na powierzchnię jednostek wyższych szczebli podziału terytorialnego - powiatów i województw. Zmniejszył się także, o 187 ha, ogólny obszar Polski;
- Okres od 02.01.2006 r. do 01.01.2007 r. - różnice w powierzchni ok. 10% gmin rzutujące na powierzchnię 16% powiatów i miast na prawach powiatu oraz czterech województw. Zmniejszyło się także, o 377 ha, terytorium Polski;
- Okres od 02.01.2007 r. do 01.01.2008 r. - różnice w powierzchni ok. 10% ogółu gmin, co rzutowało na powierzchnię ok. 20% powiatów i miast na prawach powiatu oraz ośmiu województw;
- Okres od 02.01.2008 r. do 01.01.2009 r. - różnice w powierzchni ok. 7% ogółu gmin, co rzutowało na powierzchnię ok. 18% powiatów i miast na prawach powiatu oraz siedmiu województw;
- Okres od 02.01.2009 r. do 01.01.2010 r. - różnice w powierzchni ok. 8% ogółu gmin, co rzutowało na powierzchnię ok. 18% powiatów i miast na prawach powiatu oraz jedenastu województw. Zwiększyła się także o 29 ha powierzchnia Polski;
- Okres od 02.01.2010 r. do 01.01.2011 r. - w powierzchni ok. 3% ogółu gmin, co rzutowało na powierzchnię poniżej 6% powiatów i miast na prawach powiatu oraz dwóch województw. Okres od 02.01.2011 r. do 01.01.2012 r. – w powierzchni ok. 3% ogółu gmin, co rzutowało na powierzchnię ok. 7% powiatów i miast na prawach powiatu. Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powierzchnia jednostek podziału terytorialnego wyrażona w kilometrach kwadratowych może się różnić od danych wyrażonych w hektarach, gdyż nie jest wynikiem zaokrągleń z ha lecz odrębnego wyliczania powierzchni w km2 przez aplikację, zapewniającą przede wszystkim sumowalność powierzchni jednostek niższego szczebla na jednostki nadrzędne.
Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania P2779 2002-2020Region (NUTS 2), Gmina32
Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania, stan w dniu 1 stycznia; dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dane do poziomu gmin dostępne są tylko dla lat 2012-2014.
Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania (moduł któtkookresowy) P3844 2019-2021Region (NUTS 2)32
-
Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w powierzchni ogółem P3493 2003-2020Region (NUTS 2)1
Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania, stan w dniu 1 stycznia; dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dane do poziomu gmin dostępne są tylko dla lat 2012-2014.
Wykorzystanie powierzchni kraju w % ogółem P2780 2002-2020Region (NUTS 2)10
Wykorzystanie powierzchni kraju; stan w dniu 1 stycznia; dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.