Kategoria K1
Grupa G441
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
Powierzchnia P1410 1995-2023Gmina2
W 2006 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace nad doprecyzowaniem obliczeń powierzchni jednostek terytorialnych nową metodą, opartą o dane komputerowe Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego. W niektórych przypadkach na powierzchnię jednostek wpływają jednocześnie: nowe metody obliczeniowe oraz zmiany podziału terytorialnego. W związku z tym nie należy dokonywać obliczenia powierzchni aktualnej poprzez obliczanie jej na podstawie powierzchni z ubiegłego roku oraz informacji o zmianach w podziale terytorialnym.
Zmiany w powierzchni:
- Okres od 02.01.2005 r. do 01.01.2006 r. - różnice w powierzchni ponad 96% gmin, co rzutowało na powierzchnię jednostek wyższych szczebli podziału terytorialnego - powiatów i województw. Zmniejszył się także, o 187 ha, ogólny obszar Polski;
- Okres od 02.01.2006 r. do 01.01.2007 r. - różnice w powierzchni ok. 10% gmin rzutujące na powierzchnię 16% powiatów i miast na prawach powiatu oraz czterech województw. Zmniejszyło się także, o 377 ha, terytorium Polski;
- Okres od 02.01.2007 r. do 01.01.2008 r. - różnice w powierzchni ok. 10% ogółu gmin, co rzutowało na powierzchnię ok. 20% powiatów i miast na prawach powiatu oraz ośmiu województw;
- Okres od 02.01.2008 r. do 01.01.2009 r. - różnice w powierzchni ok. 7% ogółu gmin, co rzutowało na powierzchnię ok. 18% powiatów i miast na prawach powiatu oraz siedmiu województw;
- Okres od 02.01.2009 r. do 01.01.2010 r. - różnice w powierzchni ok. 8% ogółu gmin, co rzutowało na powierzchnię ok. 18% powiatów i miast na prawach powiatu oraz jedenastu województw. Zwiększyła się także o 29 ha powierzchnia Polski;
- Okres od 02.01.2010 r. do 01.01.2011 r. - w powierzchni ok. 3% ogółu gmin, co rzutowało na powierzchnię poniżej 6% powiatów i miast na prawach powiatu oraz dwóch województw. Okres od 02.01.2011 r. do 01.01.2012 r. – w powierzchni ok. 3% ogółu gmin, co rzutowało na powierzchnię ok. 7% powiatów i miast na prawach powiatu. Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powierzchnia jednostek podziału terytorialnego wyrażona w kilometrach kwadratowych może się różnić od danych wyrażonych w hektarach, gdyż nie jest wynikiem zaokrągleń z ha lecz odrębnego wyliczania powierzchni w km2 przez aplikację, zapewniającą przede wszystkim sumowalność powierzchni jednostek niższego szczebla na jednostki nadrzędne.
Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania P2779 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina33
Od roku 2022 dane publikowane wyłącznie w podgrupie: Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania (dane krótkookresowe). Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania, stan w dniu 1 stycznia; dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dane do poziomu gmin dostępne są tylko dla lat 2012-2014.
Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania (dane krótkookresowe) P3844 2019-2023Region (NUTS 2)102
-
Powierzchnia geodezyjna, ewidencyjna, wyrównawcza (dane krótkookresowe) P4153 2019-2023Region (NUTS 2)9
Powierzchnia geodezyjna gruntów: Informacja o kierunkach wykorzystania powierzchni kraju oparta o ewidencję gruntów i budynków prowadzoną, przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wyrównana na zasadach proporcjonalności do powierzchni geodezyjnej odpowiedniej jednostki podziału terytorialnego kraju (stan w dniu 1 stycznia). Powierzchnia ewidencyjna gruntów: Informacja o kierunkach wykorzystania powierzchni kraju oparta o ewidencję gruntów i budynków (EGiB) prowadzoną, przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (stan w dniu 1 stycznia). Powierzchnia wyrównawcza (w EGiB) to różnica powierzchni geodezyjnej i powierzchni ewidencyjnej. Różnica ta wynika z dokładności obliczenia (głównie zaokrągleń) pól powierzchni działek i użytków gruntowych, jak i dokładności obliczenia powierzchni na podstawie zewnętrznych granic jednostki podziału terytorialnego (województwa, powiatu, gminy).
Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz użytków rolnych zabudowanych w powierzchni ogółem P4440 2010-2023Region (NUTS 2)1
-